„Zhmotněte svá
digitální data.“

Váš košík je zatím prázdný :-(

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení1.1. Tento Reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) podnikatelského subjektu Exhibit.cz Bc. Martin Novák, se sídlem Stiborova 22. Olomouc 779 00, IČ: 01681184, vedeném podle §71 odst.2 živnostenského zákona Magistrátem města Olomouce (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uplatnění reklamace za zboží a služy pořízené od prodávajícího.

1.2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.3. Prodávající vystaví doklad o záruce (dále jen „Záruční list“) ke každému zakoupenému zboží a to jako nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

1.4. Prodávající může na žádost kupujícího poskytnout záruku písemnou formou. Záruční list v písemné formě obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

2. Záruční doba2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud je zboží odebíráno osobně, pak je dnem převzetí zboží datum ovedené na prodejním dokladu / záručním listě. Pokud jde o prodej na dálku, pak se dnem převzetí zboží rozumí převzetí od doručovatele. Zákazník je v takovém případě povinen prokázat datum převzetí zboží od doručovatele. Pokud tot není možné, považuje se datem převzetí datum na prodejním dokladu/záručním listě

2.2. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.3. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se reklamace občanský zákoníke a zákonem o ochraně spotřebitele. U prodloužené lhůty nad rámec zákonných povinností se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

2.4. U produktů zhotovených na zakázku je záruční doba 24 měsíců (pokud není ve smlouvě o dílo řečeno jinak) a záruční doba začíná běžet dnem převzetí zhotoveného díla.

3. Záruční podmínky3.1. Místem pro uplatnění reklamace je:

EXHIBIT.CZ
Olomoucká 488
783 65 Hlubočky - Mariánské údolí

3.2. Kupující může boží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabaleno a zabezpečeno tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Pokud je k danému zboží dodáváno příslušenství, pak je nutné s reklamovaným zbožím zaslat i toto příslušenství. Jako součást reklamace je spotřebitel povinen přiložit prodejní doklad/záruční list a reklamační protokl, kde uvede, jaké vady reklamuje a jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit. Na reklamačním protokolu musí být uveden kontakt na zákazníka tak, aby prodávající mohl bez zbytečných komplikací reklamaci řádně a včas vyřídit. Pokud kupující nemá prodejní doklad, doloží alternativní dokumnety, které prokazují nabytí zboží u prodávajícího.

3.3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného instalačního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

3.4. Záruka se dále nevztahuje na poškození věci vzniké:

  • mechanickým poškozením zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, řezání atp.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

3.5. Reklamace barevného podání a barevné shody: Prodávající neručí za barevnou shodu v případě, kdy kupující nedodá prodávajícímu odpovídající barevný profil (dále jen „ICC profil“) vlastního zkalibrovaného zobrazovacího zařízení. Zkalibrovaným zařízením se rozumí takové zařízení u kterého byla technickým řešením provedena barevná kalibrace a jehož zobrazovací schopnosti barevného prostoru RGB jsou alespoň 90%. Prodávající nad rámec běžné praxe dále nabízí kupujícímu na webovém portálu www.exhibit.cz možnost kontroly barevné shody před započetím tvorby díla. V takovém případě a v případě kdy je zároveň kupujícím barevná shoda potvrzen, ručí prodávající za barevnou shodu v plné výši.

4. Vyřízení reklamace4.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

4.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

4.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4.4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

4.5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

4.6. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

4.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

4.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

5. Závěrečná ustanovení5.1. Tento aktualizovaný reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a je k dispozici v tištěné podobě v provozovně prodávajícího.

Proč s námi spolupracovat?
Kvalita a precizní zpracování je pro nás na prvním místě
U nás se Vašim reprodukcím věnují lidé, ne stroje
Nabízíme osobní a profesionální přístup, zákaznická spokojenost je pro nás důležitá
Práci kterou děláme, máme zároveň rádi a je našim koníčkem
Colormanagement (CMS) pro nás není cizí slovo, vytváříme si vlastní profily pro jednotlivá média, zobrazovací a produkční zařízení (nespoléháme pouze na generické profily výrobců)
Pracujeme pouze s materiály prvotřídní kvality od renomovaných výrobců, vždy víte, jaký materiál byl použit pro Vaši reprodukci
Proč se nám raději vyhnout?
Neděláme kompromisy na úkor kvality
Dobrá cena je pro nás až na druhém místě (na prvním místě je kvalitní materiál a precizní zpracování)
Nejsme fotolab ani továrna na fotky za 2.50,- (víme, kde je hranice mezi rozumným výdělkem a prvotřídní kvalitou pro zákazníka)
Neděláme grafické práce za "stovku", výstupem jsou vždy kvalitní grafické kompozice na míru
Jednotlivec je pro nás stejně důležitý jako velká korporace. U nás neplatí „Čím tlustší peněženka tím větší úsměv.“